+ کتاب فوق العاده حقوق یار جرای عمومی((تالیف دکتر بهنام اسدی))
جهت دریافت بخش هایی از این اثر فوق العاده کلیک کنید حتما فایل فوق را دانلود کنید و این کتاب را با دیگر کتب موجود در بازار مقایسه نمایید ((شاهکار فوق العاده در عرصه حقوق جزا برای اولین بار در کشور)) دانلود رایگان تمامی جلسات تدریس جزای عمومی استاد برجسته و نامی کشور دکتر بهنام اسدی تدریس فوق العاده روان و آزمونی به صورت ماده به ماده هرگونه کپی برداری حتی بدون ذکر منبع آزاد است خدمتی صادقانه و دلسوزانه از موسسه و انتشارات بزرگ قانون یار رایگان دانلود کنید، جزای عمومی را 100 بزنید شماره جلسات نام استاد لینک دانلود((به صورت رایگان دانلود کنید)) تدریس جلسات یک تا پنج جزای عمومی فایل های تدریس به صورت تراک تراک هستند و به ناچار جلسات تدریس زیپ شده اند و برای اجرا نیازمند نرم افزار وین زیپ یا وین رار هستید استاد بهنام اسدی دانلود کنید تدریس جلسات ششم تا دهم جزای عمومی فایل های تدریس به صورت تراک تراک هستند و به ناچار جلسات تدریس زیپ شده اند و برای اجرا نیازمند نرم افزار وین زیپ یا وین رار هستید استاد بهنام اسدی دانلود کنید تدریس جلسات یازدهم تا پانزدهم جزای عمومی فایل های تدریس به صورت تراک تراک هستند و به ناچار جلسات تدریس زیپ شده اند و برای اجرا نیازمند نرم افزار وین زیپ یا وین رار هستید استاد بهنام اسدی دانلود کنید تدریس جلسات شانزدهم تا بیستم جزای عمومی فایل های تدریس به صورت تراک تراک هستند و به ناچار جلسات تدریس زیپ شده اند و برای اجرا نیازمند نرم افزار وین زیپ یا وین رار هستید استاد بهنام اسدی دانلود کنید تدریس جلسات بیست و یکم تا بیست و پنجم جزای عمومی فایل های تدریس به صورت تراک تراک هستند و به ناچار جلسات تدریس زیپ شده اند و برای اجرا نیازمند نرم افزار وین زیپ یا وین رار هستید استاد بهنام اسدی دانلود کنید تدریس جلسات بیست و ششم تا سی ام جزای عمومی فایل های تدریس به صورت تراک تراک هستند و به ناچار جلسات تدریس زیپ شده اند و برای اجرا نیازمند نرم افزار وین زیپ یا وین رار هستید استاد بهنام اسدی دانلود کنید جلسات تدریس جزای اختصاصی به زودی قرار داده می شود جلسات تدریس جزای اختصاصی به زودی قرار داده می شود جلسات تدریس جزای اختصاصی به زودی قرار داده می شود جهت دریافت بخش هایی از این اثر فوق العاده کلیک کنید جهت دریافت بخش هایی از این اثر فوق العاده کلیک کنید جهت دریافت بخش هایی از این اثر فوق العاده کلیک کنید تماس بگیرید 02166979526 02166979519


شنبه 23 دی 1396

عنوان آخرین یادداشتها