+ رزومه کامل علمی و پژوهشی دکتر بهنام اسدی ((بیوگرافی دکتر بهنام اسدی))
+ بیست کتاب دهم منتشره از انتشارات قانون یار((قسمت دهم))
+ بیست کتاب نهم منتشره از انتشارات قانون یار((قسمت نهم))
+ بیست کتاب هشتم منتشره از انتشارات قانون یار((قسمت هشتم))
+ بیست کتاب هفتم منتشره از انتشارات قانون یار((قسمت هفتم))
+ بیست کتاب ششم منتشره از انتشارات قانون یار((قسمت ششم))
+ بیست کتاب پنجم منتشره از انتشارات قانون یار((قسمت پنجم))
+ بیست کتاب چهارم منتشره از انتشارات قانون یار((قسمت چهارم))
+ بیست کتاب سوم منتشره از انتشارات قانون یار((قسمت سوم))
+ بیست کتاب دوم منتشره از انتشارات قانون یار((قسمت دوم))